การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์สามารถชูช่วยแก้ปัญหาสีฟันที หม่นหมอง ให้สามารถมีความขาวขึ้น ด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งมี การกระจายแสงที่สม่ำเสมอทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ทั้งยังช่วยลดปัญหาการเสียวฟันในระหว่างและหลังการฟอกสีฟันได้อีกด้วย

การฟอกสีฟัน มีปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น คราบอาหารและเครื่องดิม เช่น ชา กาแฟ คราบบุหรี หรืออาจเกิดจากผลข้างเคียงของ ยาบางชนิด ที่เปลี่ยนสีฟันของเราที่เคยขาว เงางามให้มีสีที่ หม่นหมอง มีคราบสีน้ําตาล และทําให้ฟันเหลือง ดังนั้นการ ฟอกสีฟันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสีฟันให้ขาว

คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟัน

แก้ไขปัญหาฟันที่มีสีคล้า สีน้ําตาล สีเหลือง และมีคราบต่างๆ บนฟัน ให้มีความขาวมากขึ้นสามารถทําได้ในบุคคลทั่วไป สามารถปรับปรุงรอยยิ้มให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้น

ประเภทของการฟอกสีฟัน

การเลือกวิธีของการฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับความต้องการของ แต่ละบุคคล

  1. การฟอกสีฟันที่ทําโดยทันตแพทย์ในคลินิก
  2. การฟอกสีฟันแบบนําอุปกรณ์และน้ํายาไปทําเองที่บ้าน

คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟันด้วย Zoom

รวดเร็วและสามารถเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังเข้ารับบริการ โดย ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงแสงเลเซอร์ที่ช่วยให้การทํางานสําเร็จ ภายในเวลาที่น้อยลงและยังลดปัญหาการเสียวฟันหลังการ ทํามีความสะดวกสบาย เนื่องจากไม่ต้องใส่ถาดฟอกสีฟันตอนนอน

คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟันแบบทําเองที่บ้าน

สามารถทําได้เองที่บ้านมีผลข้างเคียงน้อย มีความปลอดภัยมีโอกาสเกิดอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันน้อย

ขั้นตอนการฟอกสีฟันด้วย Zoom

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและเทียบสีฟัน

ทันตแพทย์จะทําการตรวจและทําการเทียบเฉดสีของฟันก่อน รับฟอกสีฟันผู้เข้ารับบริการบางท่านอาจจําเป็นต้องได้รับการ ขุดหินปูนและขัดฟันก่อนได้รับการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์และ อาจไม่มีความจําเป็นสําหรับผู้ที่มีฟันสะอาดดีแล้ว -ขันตอนการป้องกันเหงือกและบริเวณรอบๆ ทันตแพทย์จะทานํายาพิเศษเพื่อปกป้องเหงือกและเนือเยือ บริเวณรอบ ๆ ฟันทีจะทําการฟอกสีฟัน การสวมแว่นตาพิเศษเพื่อป้องกันสายตาของผู้เข้ารับบริการ

ขั้นตอนการป้ายน้ํายาฟอกสีฟัน

หลังจากฟันได้รับการเป่าแห้งแล้ว ทันตแพทย์จะทําการป้าย นํายาฟอกสีฟันลงบนฟัน

ขั้นตอนการฉายแสงเลเซอร์

เพื่อกระตุ้นการทํางานของนายา ฟอกสีฟัน แสงเลเซอร์จะช่วยกระตุ้นให้น้ํายาฟอกสีฟันสามารถทํางาน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทิ้งระยะเพื่อให้น้ํายาสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่

ขั้นตอนการทําความสะอาดนํ้ายา

ทันตแพทย์จะทําการกําจัดน้ํายาฟอกสีฟันและน้ํายาที่ใช้ป้องกันเหงือกออก

ขั้นตอนการเปรียบเทียบสีฟัน ก่อน-หลัง

การเปรียบเทียบสีก่อนและหลังการฟอกสีฟันเพื่อให้ผู้เข้ารับ บริการสามารถเห็นความแตกต่าง

ขันตอนของการเข้ารับการจัดทําชุดฟอกสี

ฟันแบบท่าเองทีบ้าน

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยความเหมาะสมและการพิมพ์ปากเพื่อ ทําถาดฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะทําการตรวจสภาพฟันและทําการพิมพ์ปากเพิอ ทําถาดฟอกสีฟันช่างทันตกรรมประดิษฐ์จะทําถาดฟอกสีฟัน ขั้นตอนการลองใส่ถาดฟอกสีฟันและคําแนะนําวิธีการใช้ VÍS LLIN IM ย์จะทําการใส่ถาดฟอกสีฟันและทําการปรับแต่ง ให้มีความพอดีกับช่องปากของผู้เข้ารับบริการทันตแพทย์จะ ทําการสอนวิธีการใช้ชุดฟอกสีฟันและวิธีการดูแลรักษาความ 6R326)Ղ(ջ) ผู้เข้ารับบริการสามารถฟอกสีฟันเองที่บ้านโดยการแต้มน้ํายา บนถาดฟอกสีฟันและสวมใส่ครั้งละประมาณ 5 – 8 ชั่วโมง

ข้อปฏิบัติหลังเข้ารับการฟอกสีฟัน : ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิด คราบสีบนฟันเช่น การดื่มชา กาแฟ ไวน์แดง รวมถึงการงดสูบ บุหรี อย่างน้อย 1 สัปดาห์ การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยรักษา ความขาวให้อยู่ได้นานมากขึ้น ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ ควรหลีกเลียงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดิมทีร้อน เย็น หรือมีความเป็นกรดสูงเกินไปการรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้การใช้ยาสีฟันที่มี ฟลูออไรด์สูงสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้

ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันแบบทําเองที บ้าน

กรณีที่เกิดจากการฟอกสีฟันแบบทําเองที่บ้าน ควรลดเวลาใน การใส่ถาดูฟอกสีฟันลง หรือ ทิ้งช่วงห่างระหว่างการฟอกสีฟัน แต่ละครั้งให้มากขึ้น (เช่น หากปกติใส่ถาดฟอกสีฟันครั้งละ 6 ชั่วโมง ก็ควรลดลงให้เหลือเพียง 5 ชั่วโมง หรือในบางกรณีที่ ทําทุกวัน ก็ให้ทําวันเว้นวัน เป็นต้น)การรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan จะช่วยลดอาการเสียวฟันได้การใช้ยาสีฟันที่มี ฟลูออไรด์สูงจะสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้

การดูแลรักษาหลังการทําการฟอกสีฟันด้วย Zoom

ควรทําความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการ ดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิงทีควรปฏิบัติอย่างยิงควร ทําความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง