เพราะฟันน้ำนมมีบทบาทที่สำคัญคือ ทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยในการออกเสียง ให้ความสวยงาม และคงสภาพช่องว่างในขากรรไกรไว้สำหรับฟันแท้ หากสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด จะทำให้ฟันที่เหลืออยู่ขาดความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันที่อยู่ติดช่องว่างที่ฟันหลุดไป  อาจมีการเคลื่อนตัวเข้ามาในช่องว่าง ทำให้เกิดปัญหาการสูญเสียช่องว่างตามมา และส่งผลให้เกิดฟันแท้ขึ้นซ้อนเกหรือการสบฟันผิดปกติได้  ซึ่งทำให้มีความลำบากในการรักษาความสะอาดช่องปาก และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ง่าย  นำไปสู่โรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบในฟันแท้ต่อไปได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจและการเข้าสังคมของลูกน้อยได้

      ดังนั้นการป้องกันและดูแลรักษาหรือการบูรณะฟันน้ำนมให้อยู่ในสภาพที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและการสบฟันที่ดีต่อไปในอนาคต

การรักษาทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก  คือการให้บริการ รักษาฟัน เด็ก ในด้านต่างๆ   เช่น

– การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
– การอุดฟันน้ำนม
– การขัดฟัน และ เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
– การทำความสะอาด ขูดหินปูน และขัดฟัน
– การเคลือบหลุมร่องฟัน
– การถอนฟัน และการทำเครื่องมือคงสภาพช่องว่างไว้เพื่อรอให้ฟันแท้ขึ้นมาโดยไม่ซ้อนเก
– การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนม
– การทำครอบฟันสแตนเลส