ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เป็นการน่าวิธีการทางทันตกรรม ต่างๆ ในการช่วยเสริม สร้างพัฒนาความสวยงามของฟันและรอยยิ้ม

การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม (Smile Makeover) เป็นที่นิยมและ ยอมรับในปัจจุบัน โดยการผสมผสานและประยุกต์ใช้ทันต กรรมเพื่อความสวยงามประเภทต่างๆ ในการสร้างสรรค์ให้ฟัน ของผู้เข้ารับบริการมีความสวยงามได้ตามต้องการ ทั้งขนาด รูปร่าง การเรียงตัว และสีของฟัน


เคลือบผิวฟันวีเนียร์

การเคลือบผิวฟันเป็นการนําวัสดุเซรามิกทีมีความบางเป็น พิเศษมาติดบนผิวฟันด้านหน้า ซึ่งสามารถช่

วยป้องกันฟันทีมี ผิวหน้าสึกก่อให้เกิดอาการมีความแข็งแรงมากขึ้น รวมถึงช่วย แก้ปัญหาเรื่องรูปร่างหรือสีของฟันที่ไม่สวยงามได้อีกด้วย


ครอบฟัน

การครอบฟันสามารถช่วยปกป้องและบรณะฟันทีแตก หัก มี การผุมาก หรือ ได้รับการรักษารากฟันให้มีความแข็งแรง และ ยังให้ความสวยงามได้เหมือนฟันตามธรรมชาติ


อุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ในปัจจุบันการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่าที่ใช้อมัลกัมที่มีสีเทาเงิน ด้วยการใช้วัสดุเรซินสีเหมือนฟันนั้น ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากมีสีที่สวยงามเหมือนฟันตามธรรมชาติ ช่วยบูรณะฟัน ให้มีความสวยงามดังเดิมโดยไม่สามารถสังเกตุเห็นการอุดฟันได้


สะพานฟัน

การเคลือบผิวฟันเป็นการนําวัสดุเซรามิกทีมีความบางเป็น พิเศษมาติดบนผิวฟันด้านหน้า ซึ่งสามารถช่วยป้องกันฟันทีมี ผิวหน้าสึกก่อให้เกิดอาการมีความแข็งแรงมากขึ้น รวมถึงช่วย แก้ปัญหาเรื่องรูปร่างหรือสีของฟันที่ไม่สวยงามได้อีกด้วย


Inlays และ Onlays

เป็นการใช้ชิ้นเซรามิกในการอุดฟันที่มีรูผูขนาดใหญ่เกินกว่า ที่ทําการอุดตามธรรมดา แต่ขนาดที่ผไม่ใหญ่เกินไปจึงไม่มี ความจําเป็นต้องรักษาด้วยการครอบฟัน


ตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

เป็นการนําวัสดุเรซินสีเหมือนฟันมาใช้ประโยชน์ด้านการ ตกแต่ง เช่น การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน เพื่อให้ฟันมีความ สวยงามมากยิ่งขึ้น โดยทันตแพทย์จะทําการฉายแสงพิเศษ ที่ ช่วยให้วัสดุแข็งตัว