ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

1. การผ่าตัดเพื่อผ่าฟันคุด
2. การถอนฟัน
3. การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก (Bone graft surgery)
4. การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียม (Implant surgery)
5. การผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery) เช่นการตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน (Crown-lengthening)
6. การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery)