ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย