ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย