ทญ. วัลยา พัฒนธนาวิสุทธิ์
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย