ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน สหรัฐอเมริกา