ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย