ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย