แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง ( รพ.จุฬา )

M. Sc in Dermatology ( Chulalongkorn University )

Certificate in Filler and Botulinum Toxin injection